Ove web stranice sadrže programske kolačiće (cookies). Daljnjim pregledavanjem slažete se s njihovim korištenjem. Više informacija | Slažem se
 
Rosip d.o.o.
Zagreb, Ilica 51
tel.: 01 / 4829-841
faks: 01 / 4829-842
email: radno-pravo@radno-pravo.hr
   Mišljenja upravnih tijela
 
 PRETRAŽIVANJE
 
Nije upisana riječ. Najmanje 3 slova.
 

Nove mjere za zapošljavanje i otvaranje novih radnih mjesta
 

Sukladno propisanoj nadležnosti Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava može aktivnim mjerama za zapošljavanje i novim zakonskim mogućnostima samo poticati poslodavce da planiraju i lakše otvore radna mjesta, a nezaposlene osobe da se lakše i brže uključe u svijet rada putem stjecanja radnog iskustva, obrazovanja, uključivanja u poslove nakon dugotrajne nezaposlenosti i slično. Naime, tim mjerama, mladim ljudima i svima onima koji su nezaposleni omogućava se stjecanje novih radnih iskustava i podizanje zapošljivosti kako bi spremno dočekali pokretanje hrvatskog gospodarstva koje se očekuje krajem godine.

Novim Zakonom o poticanju zapošljavanja kojim se proširuju već postojeće mjere aktivne politike zapošljavanja žele se postići slijedeći ciljevi:

Potaknuti poslodavce na lakše zapošljavanje kroz dodatno smanjenje cijena rada. Naime, prošireno je dosadašnje područje olakšica (oslobađanje od svih doprinosa na plaću) na zapošljavanje ne samo mladih osoba bez iskustva, već i mladih osoba koje imaju do jedne godine evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju kao i na dugotrajno nezaposlene osobe koje su duže od dvije godine u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Osim toga, produžena je mogućnost korištenja istih olakšica za navedene, proširene ciljne skupine sjedne na dvije godine. Radi se o olakšici od 15,4,% na plaću (doprinos za zdravstveno osiguranje, zaštiti na radu, za zapošljavanje i za zapošljavanje osoba s invaliditetom). Korištenje olakšica vezano je samo za osobe koje su najmanje tri mjeseca u evidenciji Zavoda, odnosno za dugotrajno nezaposlene osobe dvije godine jer u ovom trenutku zbog velikog broja nezaposlenih na samoj evidenciji Zavoda te osobe moraju biti prioritet. Nadalje, postavljeni su i dodatni uvjeti za poslodavce te oni ne mogu koristiti olakšice nakon dvije godine, ako iste osobe za koje su već koristili olakšice ne zadrže u radnom odnosu. Poslodavci inače navedene olakšice mogu koristiti samo ako isplaćuju plaće, doprinose i poreze i ako ne otpuštaju radnike zbog poslovno uvjetovanog otkaza. Ujedno je Zakonom o poticanju zapošljavanja regulirano da poslodavci koji su počeli koristiti olakšice po drugim posebnim propisima prije stupanja na snagu ovog zakona, ne mogu koristiti olakšice za istu osobu i po ovom Zakonu. Nadzor i kontrolu nad provedbom, u povezanom djelovanju obavljaju Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatski zavod za mirovinskog osiguranje, Državni inspektorat i Porezna uprava.Postojeća mjera za povećanje zapošljivosti mladih osoba bez iskustva kroz stručno osposobljavanje za rad u trajanju od jedne godine proširena je i na zvanja za koje nije potrebno polaganje stručnog ispita i na mogućnost korištenja iste od strane privatnih poslodavaca. Osposobljavanje za obrtnička zanimanja produženo je na dvije godine što je važno za vezane obrte i mogućnost polaganja majstorskog ispita. Nezaposlena osoba sama odlučuje da li će takav oblik jačanja svojih kapaciteta prihvatiti ili neće prihvatiti. Ako prihvati, ide joj radni staž, sva prava iz rada osim prava na plaću te joj za to vrijeme država isplaćuje novčanu pomoć od 1.600,00 kn. Isto tako, ako želi, osoba može prekinuti takav oblik stručnog osposobljavanja, posebno ako dobije ponudu za zapošljavanje u pravi radni odnos. Ova mjera nije namijenjena poslodavcima već nezaposlenim osobama koje same odlučuju hoće li ili neće prihvatiti stručno osposobljavanje. Posebno moramo istaknuti da ova mjera nije mjera za zapošljavanje već poticanje zapošljivosti i konkurentnosti mladih osoba na tržištu rada za buduće zapošljavanje. Mjeru po vrlo strogim kriterijima prati i nadzire Hrvatski zavod za zapošljavanje, a ne mogu je koristiti poslodavci koji ne isplaćuju plaće, doprinose i poreze i koji zbog poslovno uvjetovanih razloga otpuštaju radnike. Nadalje, poslodavac mora osigurati i platiti mentora i stručni ispit (ako je obvezan) te napraviti kvalitetan program stručnog osposobljavanja. Ako mlada osoba vidi da se njezino osposobljavanje ne provodi po programu, javlja Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i program se obustavlja s kaznenim odredbama novčanog karaktera za poslodavca (od 50.000,00 do 100.000,00 kn). Direktni monitoring (bez posebne najave poslodavcu) vrše djelatnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

3. Ovim Zakonom pojednostavljenje način sezonskog zapošljavanja u poljoprivredi i to dnevnim radnim angažiranjem u vrijeme kada to poslodavcu s obzirom na vremenske uvjete najviše odgovara i plaćanjem doprinosa kroz dnevni vrijednosni kupon. Time je znatan dio dosadašnjeg „crnog tržišta rada" legaliziran, a poslodavcima olakšano zapošljavanje. Na tim poslovima mogu biti angažirane i nezaposlene osobe ( koje se neće brisati iz evidencije HZZ-a) kao i umirovljenici kojima je ovim Zakonom omogućen legalni rad na tim poslovima bez prekida statusa umirovljenika jer se radi o privremenim odnosno povremenim poslovima koji mogu u jednoj godini trajati najduže 90 dana i odvijaju se na dnevnoj razini te se ne radi o bitno visokim iznosima dnevnica i ukupnoj zaradi za 90 dana u godini.

Posebno moramo istaknuti već postojeće mjere aktivne politike zapošljavanja koje provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje, a koje su usmjerene prema stvaranju uvjeta kod poslodavaca za zapošljavanje skupina nezaposlenih osoba koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, njihovom obrazovanju, podizanju razine zapošljivosti, motiviranosti za traženjem stalnog zaposlenja, kao i očuvanju radnih mjesta. Navedene mjere sastavni su dio Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja čiji ciljevi su utvrđeni Zajedničkim memorandumom o prioritetima politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj iz 2008. godine. Zajedničkim memorandum o prioritetima politike zapošljavanja u Hrvatskoj određeni su ciljevi i prioritetna područja djelovanja, kao i ciljane skupine za primjenu mjera aktivne politike zapošljavanja.

Ključni prioriteti aktivne politike zapošljavanja su: povećanje stope participacije žena primarne dobne skupine (posebice onih s niskim ili neodgovarajućim vještinama), povećanje stopa participacije starijih osoba, povećanje stope participacije mladih ljudi, rješavanje problema dugotrajne nezaposlenosti, smanjenje nesrazmjera vještina na tržištu rada,

poboljšaiije prilagodljivosti radnika i poduzeća, povećanje ulaganja u ljudski potencija! kroz bolje obrazovanje i vještine, dobro upravljanje i izgradnja administrativnih kapaciteta. U skladu s tim prioritetima, intervencije aktivne politike u smislu motiviranja, obrazovanja i sufinanciranog zapošljavanja usmjerene su prema ženama primarne dobi nižeg ili neadekvatnog obrazovanja, nezaposlenim osobama (50+) i zaposlenim osobama kojima prijeti gubitak zaposlenja, mladim osobama koje su ispale iz sustava srednjoškolskog obrazovanja, mladim osobama bez radnog staža, dugotrajno nezaposlenima uz posebno isticanje osoba s invaliditetom, žrtvama obiteljskog nasilja, samohranim roditeljima, liječenim ovisnicima, hrvatskim braniteljima, kao i osobama romske nacionalne manjine.

MJERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA 2011-2013

Koristimo priliku da Vam u nastavku odgovora približimo postojeće mjere aktivne politike zapošljavanja. Mjere se dijele na: potpore za zapošljavanje, potpore za usavršavanje te na mjere koje se ne smatraju državnim potporama, a usmjerene su na obrazovanje nezaposlenih osoba prema potrebama tržišta rada, stručno osposobljavanje za rad mladih osoba bez radnog iskustva, zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba u programima javnih radova te očuvanje radnih mjesta u uvjetima u kojima poslodavac uvodi program rada u punom radnom vremenu u trajanju kraćem od 40 sati tjedno.

f

1. Potpore za zapošljavanje

Potpore za zapošljavanje spadaju u kategoriju državnih potpora za zapošljavanje te su u skladu sa Zakonom o državnim potporama („Narodne novine" broj 140/2005) i Uredbom Komisije (EZ-a) BR.800/2008. Imaju obilježja horizontalnih potpora usmjerenih svim poduzetnicima koji zapošljavaju osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, ali isključuju poduzetnike u teškoćama. Poslodavcima koji zadovoljavaju određene uvjete i kriterije dodjeljuju se potpore za zapošljavanje mladih osoba bez radnog iskustva (do 25 godina osobe srednje stručne spreme i do 29 godina osobe visoke stručne spreme), dugotrajno nezaposlenih osoba, osoba starijih od 50, osoba s invaliditetom t posebnih skupina nezaposlenih osoba. Analizom iz Zajedničkog memoranduma utvrđeno je da su navedene skupine u osobito nepovoljnom položaju na tržištu rada, što zbog nedostatka iskustva, što zbog nedostatka određenih znanja, vještina i motiviranosti za zaposlenjem.

2. Potpore za usavršavanje s ciljem obrazovanja radnika

Osim potpora za zapošljavanje, poslodavcima Hrvatski zavod za zapošljavanje već duži niz godina dodjeljuje i potpore za usavršavanje s ciljem obrazovanja radnika dugotrajno zaposlenih kod poslodavca koji uvodi nove tehnologije, više standarde i proizvodne procese za radnike starije od 50 godina, koji se teže snalaze u promjenjivim uvjetima, kao i za novozaposlene radnike u zanimanjima u kojima na lokalnom tržištu rada nedostaje kvalificirane radne snage pa ih je potrebno uvesti u posao i osposobiti za određeno radno mjesto. Mjera osigurava poslodavcima kvalificiranu radnu snagu, kao i usklađivanje sa zahtjevima tržišta i održavanje konkurentnosti, a djeluje preventivno u svrhu zadržavanja postojeće zaposlenosti. Radnici uspijevaju sačuvati radno mjesto, a nadograđuju svoja znanja i vještine čime si povećavaju zapošljivost u slučaju da ipak izgube sadašnji posao.

3. Mjera Obrazovanje nezaposlenih

Mjera Obrazovanje nezaposlenih je mjera kojom se utječe na povećanje razine znanja i vještina nezaposlenih osoba i na smanjenje nerazmjera ponude i potražnje na lokalnom tržištu rada. Nezaposlene osobe se, ovisno o stručnoj spremi, uključuju u programe osposobljavanja, prekvalifikacije ili stručnog usavršavanja za zanimanja koja su vrlo tražena na lokalnom tržištu rada, što doprinosi njihovom bržem zapošljavanju po završetku obrazovnog programa, a istovremeno zadovoljava se potražnja na tržištu. Navedenom mjerom također sc utječe na razvoj stavova o potrebi cjeloživotnog obrazovanja.

4. Mjera Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa mjera je koja sc počela provoditi sredinom 2010. godine. Usmjerena je na mlade osobe u zanimanjima u kojima postoji zakonska obveza polaganja stručnog ili državnog ispita, kao što su medicinske sestre, stomatolozi, građevinari i obrtnička zanimanja. Ova skupina teško je zapošljiva zbog nedostatka radnog iskustva i staža, a navedem mjerom potiče se poslodavce na pružanje potrebnog iskustva mladim osobama, uz osiguranog mentora, kako bi stekli uvjete za polaganje državnog i stručnog ispita, što im omogućava kasnije brže zapošljavanje.

5. Program javnih radova

U programima javnih radova društveno korisnim radom potiče se zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih i ostalih skupina koje su u nepovoljnom položaju na tržištu te se potiče njihova socijalna uključenost i utječe na razinu njihove zapošljivosti, motiviranosti i stjecanje radnih navika i kompetencija koje su zbog dugotrajne nezaposlenosti možda izgubili. Riječ je o direktnom stvaranju poslova, kratkoročnom zapošljavanju u programima društveno korisnog rada koje ne doprinosi samo povećanju motiviranosti i zapošljivosti nezaposlene osobe nego i njenoj socijalnoj uključenosti, a od koristi je i za lokalnu zajednicu.

6. Mjera Potpora za očuvanje radnih mjesta

Mjera Potpora za očuvanje radnih mjesta usmjerena je na radnike zaposlene kod poslodavaca koji uvodi rad u punom radnom vremenu kraćem od 40 sati tjedno. Tim radnicima Zavod nadoknađuje do 20% razlike neto plaće prije i nakon uvođenja Programa rada u punom radnom vremenu kraćem od 40 sati tjedno. Radnici tako uspijevaju zadržati svoje radno mjesto, kao i dio neto plaće, a istovremeno se poslodavcu omogućava prevladavanje poslovnih poteškoća i zadržavanje radnika.

Sve aktivne mjere zapošljavanja usmjerene su prema jednom cilju, a to je da ljudi koji su u ovom trenutku nezaposleni to vrijeme iskoriste za stjecanje novih znanja i za podizanje vlastite zapošljivosti do trenutka otvaranja novih radnih mjesta. S tim u vezi moramo istaknuti da je Vlada RH u državnom proračunu za 2012. godinu izdvojila 27,5% više sredstava u odnosu na 2011. odnosno osigurala 358 milijuna kuna za aktivne mjere zapošljavanja. Od rada i zapošljavanja pa makar i privremenog karaktera korist ima i država i pojedinac. Država ima korist kroz poreze, prireze, veću potrošnju, manje korištenje socijalnih naknada i pomoći, a nezaposlene osobe kroz socijalno uključivanje, razvijanje znanja i vještina, bolju egzistencijalnu poziciju. Posao je uvijek najbolji i za državu najisplativiji oblik socijalne politike.

 

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, KLASA: 023-01/12-01/103, URBROJ: 524-08-02-02/1-12-2, Zagreb, 21. svibnja 2012.

 

Pronađena mišljenja
Kolektivni pregovori

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA,

Ostvarivanje prava na naknadu plaće nakon isteka tri godine neprekidnog bolovanja zbog iste

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

KLASA: 053-02/...

Izračun obeštećenja prema Zakonu o provođenju Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998.

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Mogućnost rada liječnika uz radni odnos

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

KLASA:021-03/1...

Ozljeda na radu

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

KLASA: 021-03/...

Prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

KLASA: 021-03/...

Sankcioniranje poduzetnika koji ne isplaćuju plaće

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

KLASA: 701-01...

Mogućnost stvaranja plana zbrinjavanja obrtnika koji zatvaraju obrte i iznalaženja rješenja njihovog statusa kao nezaposlenih osoba

MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Zaštita radnika kojima poslodavci godina nisu uplaćivali doprinose

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
EVIDENCIJA RADNOG VREMENA

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAV...

OBAVLJANJE POVREMENIH POSLOVA

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAV...

RAD REDOVITIH STUDENATA

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
RADNO VRIJEME

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAV...

SEZONSKI RADNICI

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAV...

UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VRIJEME

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAV...

ZAŠTITA DOSTOJANSTVA I PRIVATNOSTI RADNIKA

Zagreb, 9. siječnja 2013.

MIŠLJENJA UPRAVNIH TIJELA

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
SLOBODNI DANI ZA PREKOVREMENI RAD

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
USTUPANJE RADNIKA

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
NOĆNI RAD

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
MINIMALNA PLAĆA

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
NATJEČAJ ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA DJELATNOST ORTODONCIJE

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

...
Otpremnina

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

Rad u nepunom radnom vremenu

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Preraspodjela radnog vremena

Službeno, 13.veljače 2014.

MINISTARS...

Preraspodjela radnog vremena

Službeno, 11.veljače 2014.

MINISTARS...

Ugovor o radu na određeno vrijeme

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA,

Prednost pri zapošljavanju

MINISTARSTVO BRANITELJA 

Preventivni pregledi profesionalnih vozača

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

...
Zakon o upravnim pristojbama - primjena na Hrvatsku liječničku komoru

MINISTARSTVO ZDRAVLJA - ...

Radno vrijeme i mjesto rada

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

...
Predstavnik radnika u organu poslodavca

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

...
Preraspodjela radnog vremena

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

...
Zaštita radničkih prava

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

...
Zakonska zabrana natjecanja

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

...
Ustupanje radnika u povezano društvo

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

...
Ustupanje radnika u povezano društvo

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

...
Sudjelovanje radnika u odlučivanju

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

...
Zaštita sindikalnog povjerenika

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

...
Prenošenje godišnjeg odmora

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

...
Zakonska zabrana natjecanja

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

...
Radničko vijeće

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

...
Skup radnika

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

...
Zabrana prijeboja

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

...
Sindikalni povjerenik

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

...
Ugovor o radu

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

...
Ugovor o radu na određeno vrijeme

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

...
Prestanak radnog odnosa

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

...
Radna sposobnost

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

...
Dopunski rad

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

...
Sindikalni predstavnik

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

...
Zaštita privatnosti radnika

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA ...

Oslobađanje od plaćanja doprinosa

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA &nbs...

Predstavnik radnika u upravnom vijeću

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

...
Zabrana otkaza

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

...
Neplaćeni dopust

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

...
Otpremnina

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

...
Raspored radnog vremena

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

...
Dostava odluka o pravima i obvezama iz radnog odnosa

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Javni natječaj

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Radni staž

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Ugovor o radu na određeno vrijeme

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Noćni radnik

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Tjedni odmor

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

...
Dostava odluka o pravima i obvezama iz radnog odnosa

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

...
Rad u inozemstvu

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

...
Naknada plaće

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA ...

Rad članova obitelji

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

...
Predstavnik radnika u Upravnom vijeću poslodavca

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Otkaz ugovora o radu

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

...
Godišnji odmor

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Otkaz

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

...
Obračun plaće

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

...
Zaštita trudnica

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Naknada plaće

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Zaštita prava iz radnog odnosa

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Sindikalni povjerenik u ulozi radničkog vijeća

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Radničko vijeće

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Radni staž

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Predstavnik radnika u Upravnom vijeću poslodavca

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Noćni radnik

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Ustupljeni radnici

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Evidencija radnog vremena

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Pravo povratka na prethodne ili odgovarajuće poslove

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Raspored radnog vremena

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
AGENCIJA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE

Službeno, Zagreb, 21. listopada 2015.

NOĆNA SMJENA

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
NOĆNA SMJENA

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
ZABRANA OTKAZA

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
ZAŠTITA PRAVA RADNIKA

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
PLAĆA RADNIKA ZAPOSLENIH U AGENCIJI ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
RADNIČKO VIJEĆE

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
EVIDENCIJA RADNOGA VREMENA

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
RAD U VELEPOSLANSTVU

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
KOLEKTIVNI VIŠAK RADNIKA

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Rad blagdanom

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Godišnji odmor

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Putni troškovi

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Kolektivni višak radnika

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA...

Smjenski rad

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Proširena primjena kolektivnog ugovora

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA...

Dnevnica

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Otkaz

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Izvanredni otkaz ugovora o radu

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Otkazni rok

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Isplata plaće

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Otkazni rok

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Uvećanje osnovne plaće, prekovremeni i smjenski rad, mjesečni fond sati

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Radni odnos

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Smjenski i noćni rad

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Minimalna plaća

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Zapošljavanje radnika na radna mjesta službenika prije isteka 42 dana bolovanja s obzirom na Odluku o zabrani zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama

MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH

...
Staž i stručni ispit za osobe koje su uz rad završile studij sestrinstva

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Stručno osposobljavanje za rad

MINISTARSTVO RADA I...

Rad studenata

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Dostava kolektivnog ugovora

MINISTARSTVO RADA I...

Obračun plaće

MINISTARSTVO RADA I...

Direktor podružnice trgovačkoga društva

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Radni odnos

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Zapošljavanje u zakladi

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Neisplata plaće

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA...

Obrt

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Rad učenika

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Godišnji odmor

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Ustupanje radnika

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Rad u inozemstvu

 MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTA...

Rad stranaca

 MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTA...

Obrt

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Smanjenje naknada s osnova invaliditeta

MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH

...
Tumačenje propisa o radu i mirovinskom osiguranju

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Odobravanje sredstava školskim ustanovama za plaćanje po pravomoćnim sudskim odlukama

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA<...

Izdavanje Uvjerenja o položenom stručnom ispitu muškoj primalji

PRAVOBRANITELJICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Licenciranje u području fitnesa i obavljanje djelatnosti

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA<...

Pravo glasovanja kod postupka izbora ravnatelja

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Otpremnina

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Sindikalni povjerenik

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Evidencija o radnicima

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Godišnji odmor

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Prenošenje godišnjeg odmora u slijedeću kalendarsku godinu

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Raspored radnog vremena

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Otpremnina
MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA
Ugovor o radu na nepuno radno vrijeme i dopunski rad

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Predstavnik radnika u organu poslodavca

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Zakonska zabrana natjecanja

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Smanjenje naknada s osnova invaliditeta

MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH

...
Zapošljavanje osoba s invaliditetom i obveze lokalne samouprave

MINIST...

Zapošljavanje osoba s invaliditetom i obveze lokalne samouprave

MINISTARSTVO UPRAVE

 

Evidencija radnog vremena

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Sindikalna članarina

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Raspored radnog vremena

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Raspored radnog vremena

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Mogućnost, uvjeti i način rada članova zadruge

MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Tumačenje propisa o radu i mirovinskom osiguranju

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Stručni ispit

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

KLASA: 131...

Opravdavanje izostanaka učenika

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA<...

Ugovor o radu za stalne sezonske poslove

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA...

Ugovor o djelu

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA...

Zaštita prava radnika

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA...

Godišnji odmor

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA...

Upućivanje radnika

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Upute u vezi s podnošenjem zahtjeva za odobrenje novih radnih mjesta povodom Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA<...

Agencija za privremeno zapošljavanje

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Mogućnost drukčijeg uređenja radnog vremena

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Kolektivni ugovor ugostiteljstva

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Prava iz radnog odnosa

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Stručni ispit

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

KLASA: 131...

Tumačenje propisa o radu i mirovinskom osiguranju

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Ugovor o radu za stalne sezonske poslove

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Predstavka vezana za radno-pravni status

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Rad s polovicom punog radnog vremena

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Božićnica

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Radni odnos

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Osobni podaci

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Plaća

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Radni odnos

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Rad umirovljenika

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Radna sposobnost

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Tumačenje propisa o radu i mirovinskom osiguranju

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Mogućnosti obavljanja poslova u više organizacijskih oblika

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA URE...

Načelo razumne prilagodbe u komunikaciji sa osobama s invaliditetom

PRAVOBRANITELJICA ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Mogućnost drukčijeg uređenja radnog vremena

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA...

Primjena kolektivnog ugovora

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Rad ustupljenih radnika

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Evidencija o radnom vremenu

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Zaštita prava iz radnog odnosa

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Raspored radnog vremena

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Stanka i dnevni odmor

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Radni odnos

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Radničko vijeće

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Naknada plaće

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Radni odnos

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Radno mjesto

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Probni rad

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Potpuni gubitak radne sposobnosti

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Povjerenik radnika za zaštitu na radu

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Sindikalni povjerenik

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Prestanak radnog odnosa

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Radni odnos

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Posredovanje pri zapošljavanju

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Dopunski rad

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Primjena Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (Narodne novine, broj 32/2015 i 97/2015)

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA...

Izvršenje sudske presude

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA...

Prestanak radnog odnosa

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Obrada identifikacijski broj (OIB) fizičkih osoba na računima

AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODTAKA

Korištenje zdravstvene zaštite koje je posljedica priznate ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

...
Rad državljanina Republike Makedonije

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Dnevnica

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Stanka (pauza)

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Zaštita prava iz radnog odnosa

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Pravo na godišnji odmor, tumačenje kolektivnog ugovora
Godišnji odmor - stjecanje prava i raspored korištenja
UGOVOR O DJELU

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
GODIŠNJI ODMOR

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
NAKNADA PLAĆE ZA BOLOVANJE DUŽE OD TRI GODINE

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
OTKAZ UGOVORA O RADU

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
PLAĆA ? MOGUĆNOST USKRATE

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

...
Zapošljavanje hrvatskih hranitelja iz Domovinskog rata

Ministarstvo branitelja, Klasa: 100-01/12-00...

Zaštita radnika kojima poslodavci nisu uplaćivali doprinose za mirovinsko osiguranje

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, KL...

Nove mjere za zapošljavanje i otvaranje novih radnih mjesta

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, KL...

Izjednačavanja prava nezaposlenih obrtnika sa ostalim nezaposlenim osobama na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, 7....

Olakšavanja socijalnog statusa osoba (posebice žena) u dobi od 50-ak godina koje su ostale bez posla, a još nisu stekle uvjete za mirovinu

Vlada RH, KLASA: 021-12/12-01/11, URBROJ: 50...

Godišnji odmor

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNI&...

Stručno osposobljavanje za rad

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNI&...

Godišnji odmor u dijelovima

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNI&...

Radno pravni status radnika s rješenjem o profesionalnoj nesposobnosti za rad

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNI&...

Program zbrinjavanja viška radnika

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNI&...

Produžena primjena kolektivnog ugovora

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNI&...

Otkaz u slučaju profesionalne nesposobnosti za rad

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNI&...

Zaštita dostojanstva radnika

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNI&...

Rad na izdvojenom mjestu rada

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNI&...

Pravo na rad s polovicom radnog vremena

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNI&...

Zaštita sindikalnih povjerenika

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNI&...

Rad na izdvojenom mjestu rada