Časopis Radno PRAVO - Broj: 11/22 (Studeni 2022.)

Tema broja:

Kontroverze zapreka za rad u javnim službama zbog kažnjavanosti radnika

dr. sc. Bruno Moslavac, dipl. iur.

Suprotstavljena stajališta glede određenih pitanja, ovdje zapreka za rad u javnim službama, reguliranih posebnim zakonima koji se oslanjanju na druge propise istog ranga, trebaju poslužiti napretku društvenog uređenja i rješavanju pomutnje kreirane u teoriji i praksi radnog prava.

Sažetak:
Proturječnosti u zakonskom uređenju zapreka za zapošljavanje i rad u javnim službama, brojna prijeporna pitanja o kojima se diskutira i treba diskutirati više u stručnoj i laičkoj javnosti te brojne nedorečenosti uz izostanak definicija temeljnih pojmova kroz zakonski tekst, ključna su obilježja sustava negativnih pretpostavki za rad, s ozbiljnim reperkusijama na radni status zaposlenih u tim službama.
Sporni elementi udaljenja, u kombinaciji sa nedorečenostima zakonskog teksta, kreiraju pravnu nesigurnost, koju treba čim prije otkloniti, de lege ferenda.
Autor u ovom radu ukazuje na problematične odredbe i norme posebnih propisa zakonske snage koji svojim sadržajem, između ostaloga, uređuju materiju postanka i postojanja zapreka za zapošljavanje, odnosno (nastavak) rada radnika u pojedinim javnim službama, uz osvrt na konstrukcije kreirane protivno osnovnim načelima nomotehnike i pojave neslaganja normi iz specijalnog zakona sa drugim propisom istog, zakonskog ranga.
Zaključno se ističe nedopustivost takvog i tolikog utjecaja pogrešnog normiranja zapreka za zapošljavanje i rad na pravo na rad i slobodu rada, ugrozu koju stvara takav košmar kolopleta propisa koji bi morali biti sinkronizirani radi ustavnog zahtjeva, da je trenutak započinjanja kaznenog postupka preciziran kaznenim procesnim zakonom i da se na radne odnose zaposlenih u javnim službama činjenica pokretanja kaznenog postupka ne reflektira do trenutka pravomoćne osude zbog počinjenog kaznenog djela uz daljnje moguće uvjetovanje vrstom ili mjerom kazne, ukoliko je uopće izrečena počinitelju odgovarajućeg kaznenog djela te da rigorozne propise ne treba tumačiti još strože po radnike, poglavito kada je izostala normativna aktivnost resornog ministra u pogledu preciziranja banalne stvari poput rokova čuvanja evidencije o mjerama koje određuje i provodi služba socijalne skrbi radi zaštite dobrobiti djeteta.

Summary:

Contradictions in the legal regulation of obstacles to employment and work in public services, numerous controversial issues that are discussed and should be discussed more in public, and numerous vagueness with the absence of definitions of basic terms through the legal text, are key features of the system of negative assumptions for work, with serious repercussions on the working status of employees in these services.
The disputable elements of removal, combined with the vagueness of the legal text, create legal uncertainty, which should be removed as soon as possible, de lege ferenda.
In this paper author points to the problematic provisions and norms of special legal regulations which, among other things, regulate the creation and existence of obstacles to employment, i.e. the (continuation) of the work of workers in certain public services, with reference to constructions created contrary to the basic principles of nomotechnics. and occurrences of discrepancies between norms from a special law and another regulation of the same legal rank.
In conclusion, the inadmissibility of such and such an influence of the wrong standardization of obstacles to employment and work on the right to work and freedom of work, a threat created by such a nightmare of a tangle of regulations that would have to be synchronized for the sake of the constitutional requirement, that the moment of initiation of criminal proceedings is specified by the Criminal Procedure Law and that the fact of initiation of criminal proceedings is not reflected on the employment relations of employees in public services until the moment of final conviction for the committed criminal offense with further possible conditioning by the type or measure of the punishment, if it was imposed on the perpetrator of the corresponding criminal offense at all, and that the rigorous regulations should not be interpreted even more strictly by workers, especially when there was no normative activity of the line minister regarding the specification of banal matters such as the deadlines for keeping records of measures determined and implemented by the social welfare service to protect the well-being of the children.

Ključne riječi: zapreke za rad, osuđivanost, kažnjavanost, javne službe, udaljenje s rada

dr. sc. Bruno Moslavac, dipl. iur.
općinski državni odvjetnik u Općinskom državnom odvjetništvu u Virovitici

RADNO PRAVO 11/2022

UDK: 331.102: 354

Pretplata
Časopis Radno PRAVO broj: 11/22 - ostali članci

Krešimir Rožman, mag. iur.

Što predstavlja Pravilnik o porezu na dohodak u smislu radnih odnosa?

U članku se nudi prikaz posljednjih izmjena Pravilnika o porezu na dohodak, te se polemizira je li donositelj propisa imao na umu i sve nedostatke toga propisa (u prvom redu nižih uplata u mirovinski i zdravstveni sustav) koji nastaju kao posljedica povećanja neoporezivih iznosa koje poslodavci mogu isplatiti radnicima.

Sažetak:

Pravilnik o porezu na dohodak omogućuje veliki broj neoporezivih isplata sa znatnim iznosima, što se u praksi masovno koristi. Takve mogućnosti neoporezivog plaćanja koriste poslodavcima da za isti ukupni iznos radnicima isplate nešto veći neto iznos primanja, što naravno na drugoj strani znači da za isti iznos koji poslodavac za njih odvaja radnici na ruke prime nešto više nego da je sve oporezivo. Međutim, s druge strane to ima i svoje značajne nedostatke. U prvom redu, na navedeni način manje se uplaćuje u mirovinski i zdravstveni fond. Posljedično, to utječe na visinu mirovine koju će radnici kasnije primati. Također, navedeni iznosi ne ulaze u prosjek plaće za naknade plaća, što u slučaju primanja naknade plaće radnicima takve naknade ispadnu niže. Isto tako, za ove naknade ne daju se obračuni plaće niti obračuni neisplaćenih plaća koji su ovršne isprave pa ih radnici ne mogu koristiti.

Summary:
The Income Tax Ordinance allows a large number of tax-free payments which is often used in practice. Such non-taxable payment options are used by employers to pay workers a slightly higher net income for the same total amount, which means on the other hand that for the same amount that the employer sets aside for them, the employees receive a little more than if everything were taxable. However, on the other hand, it also has its significant drawbacks. First of all, in the mentioned way, less is paid into the pension and health fund. Consequently, this affects the amount of pension that employees will receive later in retirement.

Ključne riječi: neoporezive isplate, plaća, neto primanja

Krešimir Rožman, mag. iur.
„Radno PRAVO“

RADNO PRAVO 11/2022

UDK: 331.105: 061.1

Sandra Cindrić, dipl. iur.

Isplata plaće na račun otvoren u Revolut Bank UAB i mogućnost provedbe ovrhe

U članku se analizira aktualna problematika vezana uz mogućnost isplate plaće na račun otvoren u Revolut Bank UAB čime su otvorena brojna pitanja, osobito u pogledu pravne dopustivosti te mogućnosti provedbe ovrhe.

Sažetak:
Dana 1. lipnja 2022. godine izdano je odobrenje o proširenju pružanja usluga Revolut Bank UAB-u na području Republike Hrvatske. Temeljem njega, Revolut Bank UAB osim dosadašnjih pružanja usluga primanja depozita i ostalih povratnih sredstava, od 1. lipnja 2022. godine mogao je započeti s pružanjem i platnih usluga točnije usluga otvaranja i vođenja računa za plaćanje kao što su tekući račun ili žiroračun u Republici Hrvatskoj. S obzirom na izdano odobrenje, postavilo se pitanje isplate primitaka na račune koje porezni obveznici imaju otvorene u toj banci. 

Summary:
On June 1, 2022, approval was issued to extend the provision of services to Revolut Bank UAB in the territory of the Republic of Croatia. Based on it, Revolut Bank UAB, in addition to the previous provision of services for receiving deposits and other returnable funds, from June 1, 2022, could also start providing payment services, more precisely services for opening and maintaining payment accounts such as a current account or giro account in the Republic of Croatia . With regard to the issued approval, the issue of payment of receipts to the accounts that taxpayers have opened in that bank arose.

Ključne riječi: Revolut, isplata plaće, provedba ovrhe 

Sandra Cindrić, dipl. iur.

RADNO PRAVO 11/2022

UDK: 331.2:347.952

izv. prof. dr. sc. Dragan Zlatović, dipl. iur.

Prestanak članstva predstavnika radnika u organu javne ustanove

Sudjelovanje radnika u odlučivanju preko predstavnika radnika u organu javne ustanove u interesu je radnika kako bi isti mogli biti upoznati sa svim relevantnim informacijama o poslovanju javne ustanove, ali također i u javnom interesu. Više o tome u nastavku članku.

Sažetak:

U javnoj ustanovi jedan član organa javne ustanove (upravno vijeće odnosno drugo odgovarajuće tijelo) mora biti predstavnik radnika. Predstavnika radnika u organ javne ustanove imenuje i opoziva radničko vijeće ukoliko je isto utemeljeno u javnoj ustanovi, a ukoliko to nije slučaj onda predstavnika radnika u organ javne ustanove imenuju i opozivaju radnici neposrednim i tajnim glasovanjem. Pravni položaj predstavnika radnika u organu ustanove identičan je položaju ostalih članova toga organa.

Summary:
In a public institution, one member of the body of the public institution (administrative council or another appropriate body) must be a representative of the workers. The workers' representative in the body of the public institution is appointed and dismissed by the workers' council if it is established in a public institution, and if this is not the case, then the workers' representative in the body of the public institution is appointed and dismissed by the workers by direct and secret vote. The legal position of the employee representative in the body of the institution is identical to the position of the other members of that body.

Ključne riječi: predstavnika radnika u organu javne ustanove, prestanak članstva

izv. prof. dr. sc. Dragan Zlatović, dipl. iur.
pročelnik Upravnog odjela, Veleučilište u Šibeniku

RADNO PRAVO 11/2022

UDK: 331.105: 061.1

Alan Vajda, mag. iur.

Provedba postupka upisa učenika iz inozemstva u odgojno-obrazovne ustanove u Republici Hrvatskoj

Navedenim stručnim člankom dajemo prikaz uvjeta u svezi provedbe upisa učenika iz inozemstva u odgojno-obrazovne-ustanove u Republici Hrvatskoj.

Sažetak:

Podnositelj zahtjeva za upis može biti strani državljanin (državljanin iz države članice Europske unije ili države Europskog gospodarskog prostora, odnosno državljanin iz trećih zemalja) ili državljanin Republike Hrvatske koji se nalazi na privremenom radu u inozemstvu. Nadležna agencija putem Središnjeg prijavnog ureda Agencije za znanost i visoko obrazovanje zaprima zahtjev za upis u odgovarajući razred srednje škole u Republici Hrvatskoj.

Summary:
The applicant for registration can be a foreign citizen (citizen from a member state of the European Union or a state of the European Economic Area, i.e. a citizen from third countries) or a citizen of the Republic of Croatia who is temporarily working abroad. The competent agency through the Central Application Office of the Agency for Science and higher education receives an application for registration in the appropriate class of secondary school in the Republic of Croatia.

Ključne riječi: inozemne obrazovne kvalifikacije, postupak priznavanja

Alan Vajda, mag. iur.

RADNO PRAVO 11/2022

UDK: 373.5 (497.5)

Tatjana Martinović, dipl. iur.

Koje su sve novine u Zakonu o mirovinskom osiguranju?

Hrvatski sabor je na 11. sjednici održanoj 7. listopada 2022. godine jednoglasno sa 123 glasa donio Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju  koji stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Sažetak:
Izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju sadrže, pored ostalog, dvije značajne novine za korisnike obiteljskih mirovina, a to su mogućnost korištenja dijela obiteljske mirovine uz zadržavanje osobne mirovine, te povećanje iznosa obiteljskih mirovina povećanjem mirovinskog faktora za njihov izračun. 
Jednako tako omogućavanje korištenja dijela obiteljske mirovine uz osobnu mirovinu predstavlja značajan iskorak u hrvatskom mirovinskom sustavu koji do sada nije omogućavao istovremenu isplatu dviju mirovina već samo izbor one povoljnije. Time se Hrvatska pridružila državama članica EU koje omogućavaju ovo pravo.
Naime, korisnici mirovine koji zbog smrti bilo bračnog ili izvanbračnog druga ostaju bez značajnog dijela prihoda kućanstva, naravno da su potencijalno više izloženiji siromaštvu te će im se korištenjem dijela obiteljske mirovine uz onu osobnu ublažiti smanjenje prihoda te smanjiti rizik izloženosti siromaštvu.

Summary:

Amendments to the Pension Insurance Act contain, among other things, two significant changes for beneficiaries of family pensions, namely the possibility of using a part of the family pension while retaining the personal pension, and increasing the amount of family pensions by increasing the pension factor for their calculation. Equally, enabling the use of part of the family pension in addition to the personal pension represents a significant step forward in the Croatian pension system, which until now did not allow the simultaneous payment of two pensions, but only the choice of the more favorable one. With this, Croatia joined the EU member states that enable this right.

Ključne riječi: mirovinski sustav, najniža mirovina, obiteljska mirovina

Tatjana Martinović, dipl. iur.  
predstojnica Ureda potpredsjednika Hrvatskoga sabora

RADNO PRAVO 11/2022

UDK: 364.35 (094)

prof. dr. sc. Marinko Đ. Učur, dipl. iur.

O nekim pitanjima i odnosima o zaštiti na radu u radnom materijalu Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o radu

U ovom radu analiziraju se predložene odredbe koje se izravno odnose na sigurnost i zaštitu zdravlja na radu, ali i na druge, u cjelini odnosa zaštite na radu.

Sažetak:
Metodom analize i sinteze postojećeg i „predloženog“ stanja u propisima, uz druge pravne metode (nomotehničke, radnopravne, socijalnopravne i druge), pokušat će se ukazati na posljedice „predloženih“ rješenja za podzakonsko uređivanje (heteronomnim provedbenim propisima) tih odnosa, ali i za prava, obveze i odgovornosti subjekata tih odnosa i njihovo preciziranje autonomnim općim normativnim aktima.

Summary:

Working materials: Proposed amendments to the Labor Act" have been published, so it is expected that there will be comments in the public debate in order to obtain a better content of the proposed solutions. This paper analyzes the proposed provisions that directly relate to safety and health protection at work, but also to others, as a whole in relation to protection at work.

Ključne riječi: Zakon o izmjenama i dopuna Zakona o radu, sigurnost na radu, zaštita zdravlja na radu, primjedbe

prof. dr. sc. Marinko Đ. Učur, dipl. iur.
znanstveni savjetnik (u trajnom zvanju)

RADNO PRAVO 11/2022

UDK: 331.45

Krunoslav Daković, dipl. iur.

Novela Zakona o strukovnom obrazovanju

U članku autor iznosi novosti koje donose izmjene i dopune Zakona o strukovnom obrazovanju, s posebnim osvrtom na srednje strukovne škole.

Sažetak:
Izmjenama Zakona o strukovnom obrazovanju cilj je unaprijediti provedbu praktične nastave, kako u ustanovi tako i kod poslodavca. Cijeli niz deficitarnih zanimanja kojima u svojoj ponudi obiluju strukovne škole potrebno je uskladiti s potrebama tržišta rada na određenom području. Da bi se to počelo usklađivati potreban je cjelovit zakonodavni okvir kojim će se jasno odrediti svi relevantni čimbenici strukovnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj, te njihov međuodnos u pogledu kvalitetne provedbe učenja temeljenog na radu, odnosno praktične nastave.

Summary:
The aim of the amendments to the Vocational Education Act is to improve the implementation of practical training, both in the institution and at the employer. The whole range of deficit occupations, which are abundant in the offer of vocational schools, needs to be harmonized with the needs of the labour market in a certain area. In order to begin harmonizing, a comprehensive legislative framework is needed that will clearly define all relevant factors of vocational education in the Republic of Croatia, and their interrelationship with regard to the quality implementation of work-based learning, i.e. practical classes.

Ključne riječi: Zakon o strukovnom obrazovanju, samovrednovanje ustanove, učenje temeljeno na radu, stručni nadzor

Krunoslav Daković, dipl. iur.
tajnik Industrijsko–obrtničke škole Slavonski Brod

RADNO PRAVO 11/2022

UDK: 377 (094)